24.7.12

பார்க்கலாம் நாம்வர்ணங்களின் நெரிசலில்
சிக்கித்திணறுகின்றன
அலகும் கண்களும் கால்களும் குதமும்
கொஞ்சம் உயிரும்
வாய்க்கப்பெற்ற பஞ்சுகள்

கண்கள் திறக்கும் வேளை
காட்சிகள் மாறிப்போகும் இவற்றின்
கீச்..கீச்..
அலறலென பெருகுகிறது காற்றில்

இங்கேயே உண்டு
இங்கேயே கழித்து
இங்கேயே உழன்றிருப்பவைகள் போக
பெயர்ந்தவண்ணமிருக்கின்றன
குஞ்சுகள் சிலவும்

விரும்பிய நிறங்களைத்தேர்ந்து
அள்ளுகிற
பிஞ்சு விரல்கள் தவிர
வியாபாரி உட்பட
பற்றுவதில் பார்க்கலாம் நாம்
வல்லூறின் லாவகத்தை.