30.8.12

இந்நன்னயம்


கழுவிக்கொள்வது
அல்லால்
நிலமாகிவிடுவதில்
நான் தேர்வது நிலமாகிவிடுவதை,
மேலும்
என்மீது
எச்சமிட்டு விலகும் பறவை
நாண இல்லை
இந்நன்னயம்.

1 comment: