3.9.12

எங்கனம்?ஜூம் இன் செய்கிறது
ஜூம் அவுட் செய்கிறது
வேகமாய் ஜூம் இன் செய்கிறது
இப்போதும்
திரை தாண்டினபாடில்லை பூ

வெறுமே
மவுஸை திருகிக்கொண்டு
கணினியையே வெறிக்கும்
தேனீயின் சிந்தனையில்
தேன் பருகல் எங்கனம்?

No comments:

Post a Comment