8.10.13

ஜாக் மற்றும் இரண்டு கவிதைகள்


 1)
 அதற்கும் முந்தைய நாள்
முந்தா நாள்
கழுத்துப்பட்டைக்கும்
சங்கிலிக்கும் பழக்கிய வரையிலும்
பொரை

நேற்று
குளிப்பாட்டி முடித்து
உண்ண
பெடிக்ரி வைத்திருந்தேன்

இன்றைக்கு
அறுந்த சங்கிலி காட்டிக்கிடக்கிறது
அது வெளியேறிய திசையை

இழுத்துப்பிடிக்க முயன்றதில்
ரத்தம் கசியுமட்டும்
சிராய்ப்பு கண்டிருக்கிறது
அதற்கு நான்
சூட்டியிருந்த பெயர் ஜாக்.

2)
எழுதப்படவில்லையெனினும்
இலைகளெல்லாம்தான்
விலைச் சீட்டு

நெல்லிக்காய்களிடம் வருவோம்,
தங்க ஜிமிக்கிகள்.

3)
பொத்தானை உசுப்பலில்
உயிர் பிடித்துக்கொள்ளும்
டார்ச் விளக்கை
சூரியனெனக் கொள்க

சுவரில் படிந்த
வட்டத்தை
சூரியனிடம் கடன் வாங்கி
ஒளிரும்
நிலவெனக் கொள்க.


No comments:

Post a Comment