5.11.14

லேசுமொத்த பாரத்தையும்
கடலாழத்தில் கொட்டிவிட்டு
திரும்புபவன்
ரொம்பவும் லேசு
மிதந்தே
கரை சேருமளவு
அந்த லேசு


No comments:

Post a Comment