4.8.11

உன் மனம் உன் அன்பு
இருப்பதிலேயே மிகச்சிறிய சீசா
உன் மனம்
இரண்டே சொட்டு பெறும்
சொட்டி முடிக்கட்டும் என
காத்திருப்பதன் முடிவில்
அதிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும்
உன் அன்பு

வீரியம் மிக்க உனதன்பின் ஒருபாதி
நக்கித்தீர்ந்திருக்க
வார்க்கிறாய் அடுத்தொரு பாதியையும்

வேட்டையாடப்படுவதின் ரகசியங்கள்
எல்லாம் விளங்கி
சடசடத்து உள்ளம் பொசுங்கும்,
ஆனாலும் வாலாட்டும்
வாழ்வின் அந்திமப்பொழுதிலும்,
வஞ்சித்து பழக்கப்படாத
இந்த நாய்

- (மாலதிக்கு)

No comments:

Post a Comment