12.3.13

மறந்து விடுகிறேன்அப்பாலிருக்கும் அத்தனையையும்
ஊடுருவிப் பார்க்கவியலும்
கண்ணாடித்தொட்டி நீரோடு
உறுத்தும்
ஆக்ஸிஜன் குமிழிகளையும்
மறந்து விடுகிறேன்.

சற்றுமுன்பு வரை
நீந்திக்கொண்டிருந்தவை,
இப்போது கூட்டமாக
அந்தரத்தில்
பறந்துகொண்டிருக்கின்றன.

No comments:

Post a Comment