30.3.13

என் வளர்ப்பு வரால்கள்


ஆழம் பார்க்க
அமிழ்ந்த உனது கால்
பின்வாங்குகிறது
விருட்டென்று

உள்ளிருந்து
சிரித்துக்கொள்கின்றன தங்களுக்குள்,
பாதத்தோடு
கிச்சுக் கிச்சு மூட்டி
விலகிய
என் வளர்ப்பு வரால்கள்
இரண்டு.
2 comments: