12.3.13

கோடிட்ட இடங்கள்


மின் கம்பி
துணி உலர்த்தும் கொடி
கோடிட்ட இடங்களை
நிரப்புகின்றன
பட்சிகள்.


1 comment: