12.3.13

சித்திரம்
சாலை விஸ்தரிப்பு
என்று
வேரறுக்கப்படலாம்
நாளை இந்த சித்திரம்

அதற்குள்ளாக ரசித்துக்கொள்ளலாம்
புளிய மரங்கள்
இளநீர்க் குலை தள்ளி நிற்பதை.

1 comment: