26.9.11

முன்பு


முன்பு
மரமிருந்த இடத்தில்
இப்போது அலைபேசி கோபுரம்

பழகிக்கொள்ளுகிறது
ஒரு பறவை
சன்னமாய் நீளும்
நிழலிலமர்ந்தும்
இளைப்பாறுதலை