14.7.11

ஒருமுறை BIRTHDAY CANDLE-ஐ ஊதுவது மாதிரி ஊதிக்கொண்டிருந்தான்

 ஆகவே,
அசாதாரணமானது அல்ல
வாயிடுக்கில்
கிறுக்கத்தந்த CELLO PEN ஒன்று
CIGARETTE ஆகியிருக்க
'அம்மா தீப்பெட்டி வேணும்மா..' என்று
நிஷித் கேட்டுவைப்பது

இதுகுறித்து கண்டிப்பதெனில்
என்னை கண்டிக்கவும்
முறைக்கிறேன் பேர்வழி என்று
அவனை முறைக்கப்போக

எரிப்பதுபோன்று பார்வையை கக்கும்
உங்கள் கண்களை
அவன் ஒரு LIGHTER ஆக்கிக்கொள்ளவும்
வாய்ப்பிருக்கிறது மேலும்
CIGARETTE புகை உங்களுக்கு
ஒத்துக்கொள்ளாது வேறு.

No comments:

Post a Comment