25.7.11

காட்சி, கிளைக்காட்சி


சிற்றலைகளை பற்றிக்கொண்டு
வெளியேற முனைகிறது
எறியப்பட்ட கல்லொன்றின்
மோதலுக்கு
துணுக்குற்ற கிணற்று நீர்

கிளைக்காட்சியில்,
நொறுங்குகின்றன
சதுரம் தாண்ட முயன்று
சில வட்டங்கள்

No comments:

Post a Comment